Home / Pytania …

Pytania …

Co to jest MOS?

Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna…

Zanim udzielimy odpowiedzi na pytanie co to jest MOS, krótko powiemy czym MOS nie jest. Na pewno nie jest :
• Poprawczakiem,
• Nie można trafić tu za karę,
• Nie można tu być i pracować wbrew własnej woli,

A teraz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jak sama nazwa wskazuje jest miejscem przeznaczonym dla młodzieży i dzieci oraz ich rodziców borykających się z różnymi problemami, gdzie praca odbywa się na tle szeroko rozumianej grupy społecznej.
MOS jest placówką o charakterze terapeutyczno – wychowawczych, skierowaną szczególnie do osób, które:
• Nie mogą odnaleźć się w szkole masowej i doświadczają szeroko rozumianych problemów edukacyjnych;
• Doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
• Spotkali się na swej życiowej drodze z „ciemną stroną mocy” co może niekorzystnie wpłynąć na ich dalszy rozwój;
• Nie mogą znaleźć dobrego sposobu na porozumienie się z własnymi rodzicami i innymi dorosłymi;

Także dla rodziców i innych dorosłych, którzy:
• Dostrzegli potrzebę zmiany w sposobie budowania relacji ze swoimi dziećmi;
• Chcą zweryfikować dotychczasowe postawy wobec własnych pociech;
• Pragną nauczyć się nowych zachowań niezbędnych dla właściwego wypełniania ról rodzicielskich;
• Chcą lepiej rozumieć młodych ludzi;

MOS jest miejscem gdzie młody człowiek może rozpocząć pracę nad sobą, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, rozwinąć zainteresowania przy wsparciu rówieśników i dorosłych.

Dlaczego podstawą przyjęcia do MOS jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

MOS jest placówką specjalistyczną, grupę docelową określa Ustawa o systemie oświaty, więc to jest podstawa przyjęcia do ośrodka. Orzeczenie zawiera specjalistyczną diagnozę pojawiających się problemów jak też wskazuje kierunek działań wobec dziecka co pozwala na zwiększenie efektywności i skuteczności podejmowanej pracy z dzieckiem.

Czy pobyt w MOS jest odpłatny?

Pobyt w MOS jest nieodpłatny, poza koniecznością pokrycia przez rodziców/opiekunów prawnych kosztów wyżywienia dziecka (uregulowane odrębnymi przepisami) – około 3,5 zł obiad.

Jakie dokumenty są potrzebne żeby zapisać się do MOS lub Szkoły Podstawowej nr 56?

 

Podstawowe dokumenty to:
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
• Skierowanie z Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin (formularz do pobrania z naszej strony zakł. REKRUTACJA),
• Odpis aktu urodzenia,
• Podanie do dyrektora MOS z prośbą o przyjęcie do ośrodka/szkoły

Zapisy prowadzimy od maja, jeśli jednak mamy miejsca to jest możliwość przyjęcia dziecka w czasie roku szkolnego!!!

 

Jaka jest różnica między MOS a MOW?

Do MOW kieruje sąd. Praca w MOS odbywa się na zasadzie dobrowolności i to dziecko/ mody człowiek decyduje czy podejmie pracę nad sobą na zasadach i warunkach obowiązujących w ośrodku.

Czym jest Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOS?

Szkoła specjalna przy MOS jest szkolą realizującą podstawę programową dla dzieci w normie intelektualnej. „Specjalna” to znaczy stosująca takie metody nauczania i wychowania, które uwzględniają specyficzne problemy i potrzeby dziecka dostosowując je do jego możliwości psychofizycznych.

Na jaką pomoc można liczyć w MOS?

Pomoc oferowana dzieciom, młodzieży i ich rodzicom:
• Kontynuowanie nauki w na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej,
• Pozalekcyjną opiekę terapeutyczną i wychowawczą,
• Pomoc psychologiczną (terapia indywidualna, grupowa),
• Poradnictwo psychologiczne,
• Zajęcia socjoterapeutyczne,
• Zajęcia wychowawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
• Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne,
• Pomoc w nauce,
• Grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych,

Czy w ośrodku można mieć telefon?

Zasada jest bardzo prosta, ustalona wspólnie z wychowankami:
• Podczas zajęć telefon musi być wyłączony,
• Uczniowie w szkole pozostawiają na czas zajęć lekcyjnych telefony u wychowawcy,

To jest umowa, którą wszyscy traktują poważnie!

Czy jest przymus uczestniczenia w zajęciach?

Dziecko/młody człowiek, rodzic decydując się na podjęcie pracy w MOS wyrażają zgodę na aktywny udział w procesie terapeutyczno – wychowawczym prowadzącym do pozytywnych zmian. Proponowane formy pracy wynikają ze specjalistycznej diagnozy zawartej w orzeczeniu oraz z dynamiki pracy z dzieckiem. Jeżeli nie uczestniczysz w procesie terapeutycznym nie osiągniesz założonego celu, nie wprowadzisz zmian, więc czemu ma służyć pobyt w ośrodku jeżeli nie chcesz pracować?

Co to jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

Orzeczenie jest opinią administracyjną (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) dotyczącą procesu edukacji z zastosowaniem specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, których sytuacja (stan zdrowia, niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym) uzasadnia taką potrzebę.
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym może być spowodowane wielorakimi czynnikami np. problemami emocjonalnymi, nieharmonijnym rozwojem, dysfunkcjami, opóźnieniami, podatnością na negatywne wpływy środowiska, sprzecznymi metodami wychowawczymi) – o wystąpieniu zagrożenia decyduje zespół orzekający
Orzeczenie zawiera diagnozę dziecka, zaleca formę edukacji, terapii i pomocy psychologicznej oraz sposoby ich realizacji wszystko po to by wesprzeć dziecko w jego rozwoju i umożliwić mu realizację stojących przed nim zadań adekwatnie do jego możliwości.

Czy sąd może podjąć decyzję o umieszczeniu dziecka w MOS?

Sąd nie ma możliwości umieszczenia dziecka w ośrodku bez jego zgody, może jednak zobowiązać dziecko do podjęcia pracy w ośrodku jeżeli widzi szansę na zmiany bez konieczności umieszczenia go w placówce zamkniętej.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu