Home / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie jest placówką, która rodziła się wraz z nowym porządkiem społeczno – politycznym po 1989 roku i już wtedy była nastawiona w szczególny sposób na problemy młodych ludzi, które wymagały specyficznych i nowatorskich metod pracy, niekoniecznie praktykowanych w poradniach zawodowo – wychowawczych.
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 28 sierpnia 1990 r, w oparciu o autorski projekt merytoryczno – organizacyjny opracowany przez Honoratę Bajdak, Barbarę Wójcik i Stanisława Żurka został powołany z dniem 1 września 1990 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Rozwoju Osobowości przy ul. Zakładowej 11A w Lublinie. Dyrektorem MOS została Honorata Bajdak, która funkcję tę pełniła do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Podstawowym założeniem Ośrodka była realizacja nowoczesnej koncepcji pracy socjoterapeutycznej,tj. terapii prowadzącej do socjalizacji  „wykluczanej” lub „wykluczającej się” społecznie młodzieży, do satysfakcjonującego i twórczego życia w swoich społecznościach (rodzinach, szkołach, grupach rówieśniczych).
Poza zwykłą pracą psychologa i pedagoga (terapia indywidualna, poradnictwo, pedagogizacja rodziców, prowadzenie badań testowych, wywiadów), prowadzona była terapia rodzin a także różnego rodzaju grupy młodzieżowe (terapeutyczno – rozwojowe, terapii poprzez twórczość, zadaniowe, liderów młodzieżowych). W wakacje organizowane były obozy terapeutyczne a w okresie ferii – zimowiska terapeutyczne. Funkcjonował Klub Działań Twórczych, finansowany przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, redagujący  i wydający kwartalnik „Wyraz”.
Kadra pedagogiczna MOS prowadziła różnego rodzaju szkolenia warsztatowe z zakresu najnowszych form pomocy terapeutycznej zarówno zapraszając najlepszych specjalistów  z Polski, jak też prowadząc je samodzielnie. Były to szkolenia przeznaczone dla pracowników pedagogicznych poradni wychowawczo – zawodowych, pedagogów szkolnych, burs, internatów, domów dziecka, ośrodków specjalnych. Prowadzono cotygodniową grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz rad pedagogicznych w lubelskich szkołach w tym z zakresu profilaktyki narkomanii i zachowań agresywnych wśród uczniów.
Obecnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie obejmuje swoją opieką młodzież, pracuje z rodzinami, prowadzi konsultacje, współpracuje z różnorodnymi instytucjami.
1 września 2012 r. w skład MOS weszła Szkoła Podstawowa Nr 56 w Lublinie, a od dnia 1 września 2019 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz ze Szkołą Podstawową nr 56  został przeniesiony i mieści się pod adresem ul. Zemborzycka 63 w Lublinie. Funkcję dyrektora pełni Jarosław Socha.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu