Home / Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne

Nauczaniem indywidualnym zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty mogą być objęci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Podstawą wydania takiej decyzji jest „orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania”, które wydawane jest przez zespól orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Lublinie lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz wniosek rodziców.

Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie, którym dyrektor powierza prowadzenie zajęć.

Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania mogą być prowadzone:

• w Szkole Podstawowej nr 56, o ile w orzeczeniu wskazano na taką możliwość;
• Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie;
• w domu rodzinnym ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie wynosi:

Dla uczniów klas I-III – od 6 do 8 godzin.
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin.

W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele realizują treści, które wynikają z podstawy programowej, czyli obowiązkowe zajęcia edukacyjne ujęte w ramowym planie nauczania. Dostosowane są one do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.
Z czynionych postępów uczeń jest oceniany (ocenę wystawia się również z zachowania), a to z kolei stanowi podstawę do klasyfikowania i promowania go do następnej klasy.

Plusy nauczania indywidualnego

• Dziecko zdecydowanie więcej się nauczy i będzie miało lepsze stopnie.
• Możliwa stanie się normalna praca w zespole klasowym.
• Ustaną często pojawiające się uzasadnione pretensje rodziców dzieci uczęszczających do klasy, w której większość czasu wychowawca poświęcał na dyscyplinowanie jednego ucznia.
• Wzrośnie bezpieczeństwo dzieci narażonych dotychczas na jego nieprzewidywalne zachowania.

Minusy nauczania indywidualnego

• Tylko kilka godzin nauki tygodniowo ( w szkole podstawowej klasy I – III 6 do 8 godzin, klasy IV – VI 8 do 10 godzin) – zapewnienie dziecku opieki w pozostałym czasie często pociąga za sobą konieczność radykalnych zmian w życiu rodziny.
• Pozbawienie dziecka szansy uczenia się zasad współżycia z innymi, rozumienia sytuacji społecznych, współdziałania, podporządkowania się zasadom.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu