Home / Szkoła Podstawowa nr 56

Szkoła Podstawowa nr 56

Szkoła Podstawowa 
Nr 56 w Lublinie 

 Szkoła powstała w 1959 r. jako integralna część Państwowego Pogotowia Opiekuńczego – instytucji, która po latach funkcjonowania w trudnych warunkach lokalowych w tym właśnie roku otrzymała nową siedzibę. W 1959 r. w placówce pobierały naukę dzieci będące uczniami klas I – IV, lekcje prowadziła trójka zatrudnionych nauczycieli. Starsze dzieci uczęszczały do sąsiadującej z placówką Szkoły Podstawowej nr 32. Dopiero w 1986 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania zatwierdziło zapotrzebowanie na utworzenie dalszych klas – powstały klasy V i VI, co wpłynęło na zwiększenie liczebności kadry nauczycielskiej.
Od września 2000 r. Pogotowie Opiekuńcze jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Opiekuńczym stała się od tego czasu odrębną instytucją. Posiadała status szkoły specjalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami. Oprócz podstawy programowej prowadzone były dodatkowo zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, artystyczne: plastyczne i muzyczne, oraz socjoterapeutyczne. Uczniami szkoły – oprócz wychowanków Pogotowia – byli podopieczni innych placówek opiekuńczo – wychowawczych a także dzieci przyjmowane na wniosek rodziców. Nieliczne oddziały szkolne umożliwiały indywidualizację pracy z uczniem – dlatego też przyjmowane były wszystkie dzieci, także te, które z uwagi na różnorakie trudności nie zaadaptowały się w szkołach rejonowych. Dzieciom przyjmowanym do szkoły na wniosek rodziców zwykle proponowano jednoczesne uczestnictwo w zajęciach placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego działającej przy Pogotowiu Opiekuńczym, gdzie oprócz innych zajęć miały zapewnioną pomoc dydaktyczną. Oferta ta była zwykle przyjmowana z uwagi na fakt, że dzieciom korzystającym ze wsparcia dziennego przysługiwało pełne dzienne wyżywienie, w miarę możliwości placówki także doposażenie w podręczniki, odzież, okolicznościowe paczki żywnościowe i nieodpłatne uczestnictwo w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych – co dla wielu rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym stanowiło dużą pomoc.
Dnia 29 marca 2012 roku, decyzją Rady miasta Lublina w sprawie publicznej szkoły podstawowej specjalnej w Lublinie, szkoła została włączona w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jako Szkoła Podstawowa Nr 56.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu